ŠKOLENIA využitia základných alebo pokročilých štatistických metód pre radových pracovníkov, odborných pracovníkov a vrcholový manažment.

EXPERTNÁ ČINNOSŤ pri zavádzaní štatistických metód v konkrétnej podnikovej praxi (prehliadka pracoviska a navrhnutie použitia metód a prípadne podľa požiadavky s následným vyškolením pracovníkov, spracovním metodických postupov, navrhnutím štatistického softvéru).

SPRACOVNAIE METODICKÝCH POSTUPOV od zberu údajov po odporúčania pre činnosť na základe výsledkov analýzy zozbieraných údajov.

ŠTATISTICKÉ ANALÝZY nameraných súborov údajov.

PLÁNOVANIE A VYHODNOCOVANIE EXPERIMENTOV (DOE) (spolupráca vo všetkých etapách experimentu - zámer, príprava, realizácia, vyhodnotenie experimentu a ďalší postup).

EXTERNÁ KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ v oblasti použitia štatistických metód.FINANČNÁ ANALÝZA stavu a vývoja firmy.

BUDOVANIE MANAŽÉRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU vo firme.

MAKROEKONOMICKÁ ANALÝZA zvolených javov a problémov.

EIS SLOVENSKO - ekonomický informačný systém Slovensko (predaj).

PROGNÓZY vývoja určených časových radov.

EKONOMETRICKÉ MODELOVANIE VÝVOJA